Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ZASADY WĘDKOWANIA NA ŁOWISKU NIE UJĘTE W REGULAMINIE

 

 

W związku z tym, że Regulamin zaproponowany przez Dyrekcję firmy Anwil S.A. określa jedynie podstawowe zasady korzystania z Odmulnika 617 wprowadza się dodatkowo zasady wędkowania jak poniżej:

 

1.    Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb.

2.    Wszystkie ryby bezpośrednio po złowieniu należy z jak największą starannością wypuścić z powrotem do wody.

3.    Każdy wędkujący ma obowiązek posiadać przy sobie przyrząd do bezpiecznego odhaczania ryb.

4.    Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na żywca i używania podrywki.

5.    Kategorycznie zabrania się wpuszczania wszelkich organizmów żywych pochodzących z poza łowiska bez akceptacji ze strony Zarządu Koła.

6.    Każdorazowe wejście i wyjście na teren odmulnika 617 należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w rejestrze wejść i wyjść na bramie nr.4

7.    Zabrania się ingerencji w przygotowane już stanowiska do wędkowania.

8.    Na każdym stanowisku może wędkować wyłącznie jedna osoba.

9.    Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji stanowisk, o wyborze dostępnych stanowisk decyduje ilość osób wędkujących i kolejność przybycia.

10.Dopuszcza się wędkowanie maksymalnie na dwie wędki jednocześnie.

11.Podczas zawodów wędkarskich rozgrywanych na łowisku obowiązuje odrębny regulamin.

12.Na czas zawodów wędkarskich łowisko jest niedostępne dla osób nie biorących w nich udziału. Każdorazowo będzie to potwierdzane z wyprzedzeniem stosownym komunikatem.

13.Zasady wędkowania ustala Zarząd Koła 122 i mogą one być w miarę potrzeb aktualizowane na bieżąco.

 

14.Pytania i uwagi należy kierować bezpośrednio na adres e-mail kwa122@op.pl

 

 

REGULAMIN EKSPERYMENTALNEGO, SPORTOWEGO, AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W TECHNOLOGICZNYM ODMULNIKU 617.

 

Odmulnik 617 jest technologicznym zbiornikiem gospodarki wodno-ściekowej wykorzystywanym przez ANWIL S.A. jedynie w związku wykonywaną działalnością gospodarczą. Służy on do gromadzenia zawiesiny łatwo opadającej ze zrzutów wód i uwodnionych osadów, powstających w wyniku uzdatniania wód rzecznej oraz pitnej. Wody pozbawione zawiesiny łatwo opadającej odprowadzane są przepustami do wschodniej części retencyjnej wód sklarowanych, skąd spływają do przepompowni wody i są pompowane do kanału grawitacyjnego wody wiślanej, zasilającego pompownię II stopnia wody rzecznej.

 

Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady korzystania z ww. technologicznego Odmulnika 617 w celu eksperymentalnego, sportowego, amatorskiego połowu ryb w nim żyjących, z uwzględnieniem wyłącznego przeznaczenia Odmulnika 617, o jakim mowa powyżej.

 

1.    Na odmulniku wędkować mogą jedynie członkowie Koła Wędkarskiego nr 122 posiadający stosowne zezwolenie, wydane przez Dyrektora Obszaru Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej. Zezwolenia ważne są na okres oznaczony w zezwoleniu. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.    Każdy wnioskujący o zezwolenie jest obowiązany do uprzedniego podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń wobec ANWIL S.A. i do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych wskazanych w Regulaminie Polskiego Związku Wędkarskiego Wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 2.

3.    Każdy dokonujący eksperymentalnego, sportowego, amatorskiego połowu ryb, ma obowiązek przestrzegania zasad i przepisów BHP i ochrony P.POŻ, zapisanych w wewnętrznych aktach organizacyjnych ANWIL S.A.

4.    ANWIL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne i odzież, utracone, zagubione, skradzione lub zniszczone w wyniku połowu  w odmulniku 617.

5.    Każdorazowe wejście i wyjście na teren położenia odmulnika 617 należy zgłosić pracownikowi firmy Orlen Ochrona na bramie wjazdowej nr 4 do ANWIL S.A., który prowadzi pisemny wpis w rejestr wejść i wyjść na teren obiektu. Zabrania się wejścia na teren położenia odmulnika 617 inną drogą, z pominięciem wymogu zgłoszenia.

6.    Jednorazowo na terenie położenia odmulnika 617 może przebywać maksymalnie 20 osób. Decyduje kolejność przybycia, potwierdzona wpisem w rejestrze wejść i wyjść. Pozostałe osoby do momentu zwolnienia się miejsca nie zostaną wpuszczone na ww. teren przez pracownika firmy Orlen Ochrona.

7.    Przebywający na terenie ANWIL S.A., w szczególności na terenie położenia odmulnika 617 zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom przedstawicieli/pracowników firmy Orlen Ochrona lub  osobom działającym m w tym zakresie w imieniu ANWIL S.A. (w szczególności z Obszaru Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej), nakazujących natychmiastowe opuszczenie terenu.

8.    Czas udostępnienia w danym roku kalendarzowym odmulnika 617 do eksperymentalnych, sportowych, amatorskich połowów ryb jest ściśle określony, tj:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września:

Dni powszednie (pn-pt) od godziny 1500 do 2200,

Soboty, niedziele i święta od godziny 500 do 2200.

- w okresie od 1 października do 30 marca:

Dni powszednie (pn-pt) od godziny 1500 do 1900,

Soboty, niedziele i święta od godziny 600 do 1900.

9.    Na odmulniku 617 obowiązuje całkowity zakaz wędkowania ze środków pływających i z pokrywy lodowej, a także zakaz wchodzenia do wody.

10.Wędkować można jedynie na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach, w ilości 20 sztuk. Za przygotowanie stanowisk do wędkowania, w tym za bezpieczeństwo osób z nich korzystających odpowiada Zarząd Koła wędkarskiego nr 122 ANWIL S.A.

11.Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz ingerowania w konstrukcję obwałowań odmulnika 617, urządzeń technicznych oraz w środowisko naturalne (zakaz wycinania trzciny, roślin pływających lub nabrzeżnych, zakaz polowań na zwierzynę, w tym ptactwo wodne).

12.Podczas prowadzenia prac konserwacyjnych lub napraw okresowych i doraźnych, przebywający na obiekcie mają obowiązek bezzwłocznego podporządkowania się poleceniom prowadzących prace, w tym również, na żądanie prowadzących prace, czasowego opuszczenia terenu odmulnika 617.

13. Zgodnie z oznakowaniem dróg na terenie ANWIL S.A., obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych, z ulicy Krzywa Góra, w drogę nr 4, wiodącą do obiektów tzw. Dolnego Tarasu. Najbliższy parking znajduje się przy bramie wjazdowej nr. 4. Zakaz nie dotyczy rowerów, bez napędu silnikowego.

14.Na terenie położenia odmulnika 617 obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk, używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

15.Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb. Połowy odbywają się wyłącznie w celach eksperymentalnych, sportowych. Ryby, które podczas połowu zostaną uszkodzone bądź, ze względu na ich stan zdrowia, nie będą mogły być ponownie wpuszczone do wody w zbiorniku, muszą być zabezpieczone przez wędkujących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Polskiego Związku Wędkarskiego.

16.Każdy wędkujący odpowiada za swoje stanowisko i utrzymuje je podczas wędkowania i po jego zakończeniu w czystości.

17.W przypadku zauważenia nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez inne osoby, każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie gospodarza obiektu – Tel. Mistrz Zmiany Wydziału ES – 54 414 27 46  lub pracownika firmy Orlen Ochrona, który powiadomi Mistrza Zmiany ES. Po uzyskaniu takiej informacji, Mistrz Zmiany ES ma obowiązek odnotować zdarzenie w raporcie i zażądać interwencji firmy Orlen Ochrona.  

18.Każdy, kto nie przestrzega zasad Regulaminu traci prawo do wędkowania w odmulniku 617, poprzez cofnięcie indywidualnego zezwolenia, decyzją Dyrektora Obszaru Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej.

 

19.ANWIL S.A. jako właściciel obiektu może bez podania przyczyn, anulować wszystkie zezwolenia na połów, ze skutkiem natychmiastowym. Decyzję w tym zakresie Dyrektor Obszaru Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej lub osoba przez niego upoważniona, przekazuje Zarządowi Koła Wędkarskiego nr 122 ANWIL S.A. drogą pisemną, elektroniczną lub telefoniczną. Osoba do kontaktu z ramienia Koła Wędkarskiego nr 122 ANWIl S.A.: Wiceprezes Koła – Robert Tomalak, tel. 661027008, e-mail: kwa122@op.pl

 

OŚWIADCZENIE POTRZEBNE BY MÓC WĘDKOWAĆ NA ŁOWISKU KOŁA DOSTĘPNE DO POBRANIA http://kwa.wloclawek.pl/data/documents/Oswiadczenie-wedkarza-docx-2.docx